ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป แชมป์จดทะเบียนบริษัทจัดตั้งใหม่

ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป แชมป์จดทะเบียนบริษัทจัดตั้งใหม่

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจและการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 6,356 ราย เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2561 จำนวน 6,965 ราย ลดลงจำนวน 609 ราย คิดเป็นร้อยละ 9 และเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 5,751 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 605 ราย คิดเป็น ร้อยละ 11

นางกุลณี อิศดิศัยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โดยธุรกิจ ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 613 ราย คิดเป็นร้อยละ 10 รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 349 ราย คิดเป็นร้อยละ 5 และธุรกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร จำนวน 166 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 ตามลำดับ ซึ่งมูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่ ทั้งหมด มีจำนวนทั้งสิ้น 17,636 ล้านบาท